icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Karierni center za mlade »VšečKAM in GREM«

Pasica-KCM

Operacijo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na območju Vzhodne Slovenije (KRVS) smo vzpostavili Karierni center za mlade »VšečKAM in GREM«,  kjer bomo v letih 2019 – 2022 mladim med 6. in 19. letom starosti  nudili BREZPLAČNO informiranje, individualno karierno svetovanje ter poučne delavnice za razvijanje poklicih interesov in učinkovito načrtovanje kariere.

Posamezne aktivnosti kariernega centra za mlade so namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in srednjih šol za boljšo pomoč mladim pri nadaljnjih kariernih odločitvah. 

Informiranje

O možnostih nadaljnjega izobraževanja, pridobivanja štipendij ter opravljanja obveznih delovnih praks idr. Predstavitve deficitarnih in perspektivnih  poklicev ter poklicev prihodnosti na trgu dela. Osebno, telefonsko, po elektronski pošti in tudi s pomočjo aktualnih družbenih omrežij.

Priložnostno je organizirano tudi na osnovnih in srednjih šolah ter na dogodkih, ki imajo poudarek na zaposlovanju, razvoju kariere in izobraževanju mladih.

                    

Razvijanje interesov mladih in spoznavanje sveta dela ter poklicev

Učne in debatne delavnice s poudarkom na praktičnih in virtualnih predstavitvah poklicev, vključno s predstavitvami poklicev v realnem okolju. Spoznavanje poklicev tudi s pomočjo  obiskov delovnih mest, intervjujev zaposlenih, hitrih zmenkov z delodajalci, generiranja podjetniških  idej, ipd.

Organizirano kot dodatne dejavnosti v okviru dnevov dejavnosti (kulturni dnevi, naravoslovni dnevi, tehniški dnevi) idr. 

Individualno karierno svetovanje s šolajočo mladino

Spodbuja mlade k spoznavanju sebe, prepoznavanju talentov, kariernih interesov in kompetenc za življenje ter delo. Mladim omogoča celovito podporo pri oblikovanju kariernih ciljev, tako glede izbire šolanja kot poklica.

Uporaba različnih orodij in vprašalnikov, med drugim tudi t.i. psihodiagnostičnih pripomočkov in pripomočkov za samostojno vodenje kariere.

 

Podporne aktivnosti za starše, za lažje načrtovanje kariere mladih

Strokovne delavnice, motivacijska srečanja in predavanja za starše, s spoznavanjem kariernih orodij, izobraževalnih programov in poklicnih ter zaposlitvenih priložnosti na trgu dela, za zagotavljanje podpore staršem, saj so ključni pri raziskovanju in izbiri nadaljnje poklicne poti svojih otrok.

Organizirano npr. v okviru roditeljskih sestankov ali šolskih dni dejavnosti.

Promocija in krepitev sodelovanja deležnikov na področju izvajanja storitev karierne orientacije

Strokovna srečanja, sejemski dogodki s promocijo izobraževalnih programov in poklicev, strokovni ekskurziji v tujino in strokovne razprave z deležniki ter s svetovalnimi/strokovnimi delavci na šolah z namenom razvoja, izmenjave in prenosa dobrih praks na področju izvajanja storitev karierne orientacije na lokalnem/regionalnem nivoju.

 

Letak - OŠ >>>>>
Letak - Dijaki >>>>>
Brošura - Strokovni delavci >>>>>

FB  INSTA

 

KONTAKTI:

Kontakti-KCM

IN-EDU »Vključujoče skupnosti prek medijske pismenosti in kritičnega razmišljanja«

Gre za 24-mesečni projekt, ki ga izvaja 7 evropskih partnerjev. Nosilni partner je iz Italije, ostali partnerji so iz Bolgarije, Francije, Hrvaške in Slovenije. IN-EDU projekt se osredotoča na razvoj dobrih praks v medijski pismenosti in izobraževanju o kritičnem razmišljanju s pomočjo vključujočih neformalnih učnih programov, ki združujejo usposabljanje in dogodke na ravni skupnosti.

Glavni poudarek projekta je okrepiti medijsko pismenost in kritično mišljenje med mladimi (učenci in dijaki). Razvili bomo IN-EDU program, ki vključuje interaktivne dejavnosti na lokalni ravni za spodbujanje sodelovanja učiteljev, staršev in družin ter drugih zainteresiranih strani - s čimer se povečuje ozaveščenost, znanje in kompetence na področju medijske pismenosti in kritičnega razmišljanja. Projekt želi z delom na lokalni ravni vplivati na širše skupnosti in igrati vlogo pri preprečevanju marginalizacije in neenakosti.

IN-EDU projekt je sofinanciran iz programa Evropske Unije ERASMUS+.

Več o projektu:

http://www.in-eduproject.eu

COVER FB INEDU

FOTOGALERIJA

Stran je v izdelavi ...

IN SITU

IN-SITU-RGB-logo-2

 

Naziv projekta: IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme
Project index number : CE1494
Program/financer: Interreg Central Europe – Evropski razvojni regijski sklad

Gospodarska in finančna kriza pred desetletjem je za seboj pustila zelo pomembne socialne-ekonomske in demografske izzive. Še posebej nenehno naraščanje brezposelnosti, kar je pustilo kot rezultat povečanje revščine in socialne izključenosti in potrebo po nujnih trajnostnih rešitvah. V glavnem so prizadeti mlajši in starejši brezposelni (50+) ženske in moški.Vse partnerske regije imajo to „novo“ prikrajšano skupino – dolgotrajno brezposelne.

Socialne inovacije lahko zagotovijo odgovore, vendar primanjkuje strokovnega znanja in specializiranih storitev za podjetja in podpore v javnem in zasebnem sektorju. Primanjkuje tudi sredstev. Zato je cilj skupno razviti in izvajati prilagojene storitve za razvoj podjetij in shemo podpore za spodbujanje poslovnih storitev za prikrajšane skupine na trg dela s socialnimi inovacijami in novimi socialnimi podjetji.

Podjetja bodo rezultat posebej razvitih usposabljanj.Načrt bo imel v svojem osrednjem regionalnem trikotniku ključnih akterjev, ki prihajajo iz strokovne podpore, oskrbe in organizacij tretjega sektorja, socialne inovacije in podjetniške strokovnjake ter javne / zasebne pobude za financiranje. Oblikovan skupni trikotnik, bo omogočil nadnacionalni pristop k reševanju medgeneracijske brezposelnosti in socialne izključenosti.

Za dosego ciljev projekta, bomo izvedli pilotne ukrepe za preizkušanje in potrditev podporne sheme in strategije. To bo privedlo do trajnostnih shem v šestih regijah partnerskih držav.

Projekt bo združil mlajše in starejše (50+) brezposelne državljane, da se bodo lahko te dve generaciji učile drug od drugega z izmenjavo izkušenj, premostitvijo manjkajočih veščin in kompetenc. Tudi ključni igralci se bodo učili drug od drugega in tako bo potekal dinamičen proces izgradnje zmogljivosti na različnih ravneh. IN SITU bo v vseh pogledih učni projekt.

Trajanje: od 01.04.2019 do 31/03/2022

Spletna stran: 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/IN-SITU.html 

Poročilo 1. fokusne skupine (Maribor, 26. september 2019)

Partnerske organizacije:
Stadtschulrat für Wien – Vienna Board of Education (Avstrija)
Wirtschaftsuniversität Wien (Avstrija)
Regione del Veneto – Direzione Lavoro (Italija)
ENAIP Veneto Impresa Sociale (Italija)
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (Nemčija)
Hochschule der Medien (Nemčija)
Grad Rijeka (Hrvaška)
STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (Hrvaška)
Województw o Śląskie (Poljska)
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Poljska)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (Slovenija)
OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (Slovenija)

Ta projekt se izvaja v okviru programa INTERREG CENTRAL EUROPE, ki ga sofinancira Evropski regionalni razvojni sklad.

 

REZULTATI

V januarju 2019 bomo pričeli z izvajanjem prvih usposabljanj v sklopu novega razpisa.
Rezultate izvajanja delavnic bomo objavljali sproti.