icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

RAZVOJ KADROV (2)

Kako si zagotoviti prilagodljivost in usposobljenost kadrov v nepredvidljivih gospodarskih razmerah?

Danes, ko so zaposlitve pod vprašajem in sprememba stalnica na globalnih trgih, se še posebej poudarja načrtovanje razvoja kadrov. O učinkovitem razvoju zaposlenih v podjetju lahko govorimo takrat, ko je usklajen s cilji in strategijo podjetja ter usmerjen v razvoj kompetenc, ki so najpomembnejše za uspešno izvedbo dela na posameznem delovnem mestu.

Vse se začne že pri izbiri zaposlenega, ko je potrebno tudi skrbno načrtovanje in izvajanje njegovega profesionalnega razvoja. To, da vemo, da smo zaposlili pravo osebo, še ni zagotovilo, da bo pri delu tudi uspešna ter tako prispevala k dvigu konkurenčnosti organizacije. Izzivi so v razvoju njegovih kompetenc! 

GLEDE NA VAŠE POTREBE ZA VAS IZVEDEMO:
•    Ocenjevanje zaposlenih z analizo ocen za ugotavljanje manjkajočih znanj (s testiranji in drugimi orodji, s pomočjo katerih se ugotavljajo osebnostne, intelektualne, verbalne sposobnosti, poklicni cilji, karierna sidra za potrebe izdelave osebnih in kompetenčnih profilov delovnih mest);

Redni Letni Razgovor

•    Usposabljanje ključnega kadra za izvajanje letnih in razvojnih razgovorov (metoda 360 stopinj, analiza povratne informacije), za razvoj procesa izgradnje odnosov med vodjem in sodelavcem, kjer se s proaktivno komunikacijo in dialogom išče skupno razumevanje za ocenjevanje uspešnosti.   

Profiliranje    

•    Profiliranje zaposlenih za ugotavljanje njihovih talentov, potencialov, preferenc in kompetenc ter izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih.

Za učinkovit osebnostni karierni razvoj, njegovo načrtovanje, mora posameznik vedeti kdo je, kakšen je v primerjavi z drugimi, kateri so njegovi talenti, njegova močna področja, kje so njegove zaposlitvene priložnosti. Za zaposlene opravimo analizo osebnostnih lastnosti, sposobnosti, znanj, veščin in glede na to pogledamo kakšne so njihove priložnosti, kje so lahko najbolj uspešni. Pri tem si posamezniki postavijo cilje in določijo aktivnosti za dosego teh ciljev.
Posebej se posvetimo prepoznavanju in razumevanju osebnih lastnosti, priložnosti ter postavljanju SMART ciljev posameznika, ki si jih oblikujejo v njim prilagojenem kariernem načrtu. Sistematičnost prepoznavanja in razvijanja karier pomembno vpliva na njihov dolgoročni razvoj v podjetju.

KADROVSKI PROCESI (2)

Želite vedeti, kako podjetja povečujejo svojo konkurenčnost in uspešno rešujejo poslovne izzive? 

Uspešna podjetja so odkrila, da se odgovor skriva v vlaganju v razvoj zaposlenih in v skrbi za njihovo zadovoljstvo. Skrb za poslovanje podjetja v skladu z delovno – pravno zakonodajo in vodenje učinkovitega sistema upravljanja s kadri, so osnovni pogoji in elementi razvoja podjetja, ki prispevajo k večji uspešnosti dela zaposlenih. Usposobljeni in motivirani kadri v podjetju s svojimi zmožnostmi, sposobnostmi, znanjem in ustvarjalnostjo bistveno prispevajo k poslovni odličnosti podjetja.

GLEDE NA VAŠE POTREBE ZA VAS IZVEDEMO:

 • Opredelitev vizije podjetja, dolgoročnih ciljev in ključnih dejavnikov uspeha ter izdelavo analize stanja in pripravo akcijskega načrta za razvoj kadrov;
 • Vzpostavitev ali prenovo kadrovske evidence v skladu z zakonodajo;
 • Uvedbo ali prenovo pravilnikov in notranjih aktov podjetja s področja zavarovanja osebnih podatkov, varnega in zdravega delovnega okolja, plač, napredovanja in nagrajevanja, delovnega časa, letnih dopustov, bolezenskih in drugi odsotnosti, uporabe službenih vozil, uporabe službenih mobilnih telefonov, varstva poslovne skrivnosti, …).

Pravilniki Dokumenti

 • Sistemizacijo delovnih mest, ki je obvezni interni akt za delodajalca, ki zaposluje več kot 10 delavcev in vključuje Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v podjetju in Katalog delovnih mest.

  Kot temeljni kadrovski instrument omogoča optimalno selekcijo kadrov, notranje prerazporejanje, načrtovanje usposabljanj in treningov z načrtovanjem napredovanj v skladu z znanji, izkušnjami in dosežki za izgradnjo in načrtovanje posameznikove kariere.

  Ljudje Znanja
 • Izdelavo modela kompetenc podjetja oz. kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta in opredelitev  kompetenčnih nivojev, ki predstavlja nadgradnjo sistemizacije delovnih mest, za usmerjen razvoj sodelavcev v okviru zahtevanih ključnih in specifičnih kompetence v podjetju.

  Check List

 • Izdelava orodij za upravljanje in vrednotenje izvedbe dela (priprava vprašalnikov ter drugih orodij za izvajanje letnih in razvojnih razgovorov, strukturirani intervju in druga orodja za spremljanje kadrov).

KOC (2)

KOC-logo100H

Kompetenčni center EKO PROFILI (KOC EKO PROFILI): evropska sredstva za razvoj kadrov v dejavnosti ravnanja z odpadki ter pridobivanja sekundarnih surovin

Na pobudo Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanove in Štajerske gospodarske zbornice je v lanskem letu 13 podjetij iz dejavnosti ravnanja z odpadki in pridobivanja sekundarnih surovin, osnovalo partnerstvo ter s projektom Kompetenčni center EKO PROFILI uspešno kandidiralo na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki ga je objavil Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije.

Namen projekta KOC EKO PROFILI je znižati primanjkljaj kompetenc zaposlenih v partnerskih podjetjih za učinkovito izvajanje dela, s čimer se povečuje tudi konkurenčnost in uspešnost vključenih podjetij. Kompetence zaposlenih bomo krepili z različnimi usposabljanji, prilagojenimi specifičnim potrebam podjetij in posameznikov, v katere bo vključenih 572 oseb, kar znaša skoraj polovico zaposlenih (48 %) v partnerskih podjetjih.

Aktivnosti projekta KOC EKO PROFILI so se pričele izvajati v začetku letošnjega leta, v tem času smo oblikovali skupni kompetenčni model in opredelili ključne kompetence za 5 panožno specifičnih poklicnih profilov (operater/prevzemalec odpadkov, delavec v zbirnem centru/rokovalec z odpadki, manipulator delovnih strojev, pospeševalec prodaje, ekolog/razvojnik). Na podlagi izdelanega modela kompetenc smo ugotovili vrzeli v znanjih, ki jih zaposleni v okviru zgoraj omenjenih poklicnih profilov potrebujejo za uspešnejše delo ter v skladu s tem pripravili načrt usposabljanj.

V prihodnjih mesecih nas čaka uresničevanje zastavljenega načrta usposabljanj, pri čemer bomo dali največji poudarek skupnemu razvoju programov t.i. notranjega oz. panožno specifičnega usposabljanja, namenjenega izmenjavi in kroženju znanj, izkušenj ter dobrih praks med partnerskimi podjetji.

Projektni partnerji se zavedamo, da so zaposleni ključni za uspeh podjetja, zato je pomembno vlagati v razvoj zaposlenih, jih spodbujati in motivirati, da svoje znanje nenehno izpopolnjujejo. Uspešnost projekta pa je odvisna predvsem od zdravega partnerskega sodelovanja. Verjamemo, da bomo s projektom KOC EKO PROFILI upravičili in oplemenitili vsak evro, ki je partnerstvu dodeljen za razvoj kadrov. Le s skupnimi močmi in kompetentnimi zaposlenimi je mogoče slediti razvojnim trendom na področju ravnanja z odpadki in pridobivanja sekundarnih surovin, se prilagoditi vedno zahtevnejšim pogojem trgov ter storitve čim bolj približati uporabnikom. Projekt KOC EKO PROFILI ima tudi širše učinke, saj se loteva izzivov trajnostnega razvoja, izkoriščanja energetskih potencialov kot alternativnih virov, ohranjanja oz. odpiranja »zelenih delovnih mest« in prispeva k okoljski oz. ekološki osveščenosti.

Partnerstvo projekta KOC EKO PROFILI:
Nosilec: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
Partnerji:

 • Snaga d.o.o.
 • Publicus d.o.o.
 • Gorenje Surovina d.o.o.
 • EKO - TCE d.o.o.
 • Komunalno podjetje Ormož d.o.o. 
 • OKP Rogaška Slatina d.o.o.
 • Eko - park d.o.o. Lendava
 • Javno komunalno podjetje Log d.o.o.
 • JKP d.o.o. Slovenske Konjice
 • Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.   
 • Komunalno – stanovanjsko podjetje
  Ljutomer d.o.o.
 • CEROD d.o.o.
 • Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
 • Štajerska gospodarska zbornica

 

 

 

 

 

Več informacij o projektu:
Natalija Žunko, vodja projekta
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, ustanova
Tel: 02 333 13 39
e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KOC-Pasica z Logotipi

 

Vseživljenjska karierna orientacija - VKO (2)

Vzpostavitev ali prenova kadrovskih procesov, načrtovanje razvoja zaposlenih, usposabljanja, delavnice in treningi

VKO-KARIERAKot pooblaščena izvajalca projekta »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene« (VKO), se bomo z veseljem odzvali vašemu povabilu k sodelovanju, saj verjamemo, da s svojim znanjem, delom, socialno mrežo in ekipo strokovnjakov, lahko prispevamo k uresničevanju vaših ciljev z izvajanjem projektnih aktivnosti sklopa A, B in C.

In zakaj izbrati prav nas za izvajalca storitev VKO?

Ker s timom strokovnjakov zagotavljamo:

 • kakovostne storitve vseh treh sklopov VKO (A, B in C), kjer poskrbimo za učinkovite in inovativne kadrovske rešitve, prilagojene potrebam vašega podjetja in zaposlenih;
 • izvedbo storitev v višini, ki vam jo sofinancira Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, brez dodatnih stroškov.

O strokovnosti in kakovosti našega dela pričajo že izvedene storitve VKO v 18 podjetjih, kjer smo z našo fleksibilnostjo dela kvalitetno izvedli aktivnosti, kar je dodatno prispevalo k zadovoljstvu naših strank. Projektne aktivnosti so se v praksi pokazale za še bolj uspešne v tistih podjetjih, kjer smo kot izvajalec celovito izpeljali vse projektne aktivnosti. 

Zato si upamo trditi, da smo zanesljiv in kompetenten partner!

REFERENCE

 

NEKAJ IZ NAŠE AKTUALNE PONUDBE:

 Trening socialnih veščin

 Obvladovanje časa 

 Ustvarjalnost in kreativnost na delovnem mestu

Učinkovita komunikacija na delovnem mestu

Obvladovanje stresa na delovnem mestu

Timsko delo

Učinkovito vodenje in motiviranje sodelavcev

Zdravje in dobro počutje na delovnem mestu


Dovolite, da postanemo vaš partner pri izvajanju:

VKO-logo


KADROVSKIH PROCESOV

RAZVOJA KADROV

USPOSABLJANJA IN COACHING-A

 

 

 

 


Koristi za podjetja pri uresničevanju ciljev VKO so:

 • učinkovita kadrovska organizacija dela na osnovi razvitih pristopov, modelov in orodij;
 • brezskrbno poslovanje v skladu z delovno – pravno zakonodajo;
 • jasno definirane odgovornosti in pristojnosti  ključnih kadrov pri vodenju razvoja zaposlenih;
 • vzpostavitev modelov in orodij za usmerjen razvoj zaposlenih;
 • načrtovanje osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih za zavzetost in odgovornost zaposlenih;
 • usposobitev zaposlenih za večjo proaktivnost, motiviranost in obvladovanje odnosov, ki ima neposredni vpliv na uspešnost podjetja, …


VKO tim Fundacije PRIZMA
VKO tim eim, Centra razvoja človeških virov

EXPAK AT.SI - Avstrijsko-slovenska ekspertna akademija (2)

EXPAK AT.SI - Avstrijsko-slovenska ekspertna akademija

Namen projekta je vzpostavitev povezanega kooperativnega sistema za integriran avstrijsko-slovenski trg dela na obmejnem območju, ki bo postopno odpravil ovire za načrtovanje, usklajevanje in uresničevanja skupne obmejne regionalne politike trga dela.

Aktivnosti projekta se nanašajo predvsem na snovanje skupnih strokovnih in znanstvenih podlag za slovenski in avstrijski zavod za zaposlovanje, predvsem na področju iskanja možnosti in načinov za uspešen boj proti pomanjkanju kvalificiranih delavcev in delavk ter ukrepov v primeru masovnega odpuščanja delavcem in posledično masovne brezposelnosti; vzpostavitev delovnih skupin, ki lahko hitro reagirajo na aktualne spremembe na trgu dela; zasnovo  in uvedbo novih sodobnih kvalifikacijskih konceptov; pripravo skupnih svetovalnih konceptov za podjetja; dvig kvalitete poklicne orientacije; zasnovo skupnih strokovnih podlag za obvladovanje pojava in posledic odpiranja trgov dela med državami; ter vzpostavitev skupnih orodij in mehanizmov za čezmejno intervencijo politike trga dela.

Dodatne informacije:
eim, Center razvoja človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

Kontaktna oseba:
Tomislav Rugelj, tel.:02/333 13 37, e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spletna stran projekta: www.expak-at.si

footer neu