icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Irena Lužar, dipl. ekon. / Bachelor of. Economics


Funkcija: vodja financ / Head of Finance
Tel: +386 2 333 13 34
Fax: /

 

SI

Irena Lužar je kot Vodja financ zaposlena na Ekonomskem institutu Maribor d.o.o., Centru razvoja človeških virov ter na Fundaciji za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova. Svoje delovne izkušnje je začela pridobivati pri Plastiki Fidler, kasneje pa je s študijem ob delu pridobila naziv diplomirane ekonomistke in zajadrala v finančne vode. Ima 24 let delovne dobe, zadnjih 10 let na področju financ, najprej kot asistentka za finance, zadnja leta pa kot vodja financ. Njene glavne naloge so finančno spremljanje projektov, vodenje finančno-računovodske dokumentacije, priprava finančnih projekcij, analiz in poročil, priprava finančnih podlag in proračunov za izvajanje aktivnosti v sklopu nacionalnih in mednarodnih programov in projektov in načrtovanje stroškov v sklopu le-teh. Je finančnica ne le v strokovnem smislu, temveč tudi »z dušo in srcem«, s čimer predstavlja pomemben podporni element vodstvoma pri sprejemanju strateških odločitev in delovanju organizacij, v katerih je zaposlena.

Ob delu se nenehno usposablja tudi na raznih seminarjih in delavnicah, povezanih tako s specifikami posameznih projektov kakor tudi z aktualno zakonodajo in njenimi spremembami na finančnem področju.

EN

Irena Lužar is employed as Chief Financial Officer at the Economic Institute of Maribor Ltd, Centre for Human Resources Development and at the Foundation for improvement of employment possibilities PRIZMA, an institution. She began to acquire her work experience at Plastika Fidler, and later, studying part-time acquired the title of economist and sailed into financial waters. She has 24 years of experience, the last 10 years in finance, first as an assistant for finance and in recent years as the head of finance. Her main tasks are the financial monitoring of projects, managing financial and accounting records, preparing financial projections, analyses and reports, preparation of budgets and financial bases for the implementation of activities within national and international programs and projects and planning costs within them. She is a financier, not only in the technical sense, but also in "the heart and soul", and represents an important support to the management in taking strategic decisions, and functioning of the organisations at which she is employed.

She is constantly participating in training at various seminars and workshops related to both the specifics of individual projects as well as to current legislation and its changes in the financial field.