Predstavitev

Fundacija Prizma je zasebna nepridobitna organizacija, ustanovljena 2011 skladno z Zakonom o urejanju trga dela (Ur.l.RS št.80/10) kot pravni naslednik Regionalnega sklada dela Podravje (RSDP), ustanovljenega 2000.

S svojimi programi in projekti, povezanimi z vseživljenjsko karierno orientacijo, strateškim razvojem človeških virov (HRM) ter socialno ekonomijo in družbenim inoviranjem, prispevamo k uresničevanju ciljev pametnejše in trajnejše, nizkoogljične in bolj zelene ter bolj privlačne regije Podravje, in KRVS. Še posebej v okviru Cilja 1 (Pametnejša EU) ter Cilja 4 (Bolj socialna EU).
Pri svojem delu si prizadevamo za tvorno sodelovanje z regionalnimi razvojnimi strukturami (MRA, ORA, RRS) ter drugimi ključnimi deležniki pri oblikovanju Regionalnega razvojnega Programa Podravje 2021 – 2027. Prav tako se tvorno vključujemo v oblikovanje predlogov ukrepov, tako na ravni KRVS kot nacionalno.