Odgovorni do skupnosti in posameznikov

V Fundaciji PRIZMA z inovativnimi pristopi ustvarjamo priložnosti za podjetja/organizacije, odkrivamo in nadgrajujemo zaposlitvene in karierne potenciale posameznikov ter prispevamo k razvoju družbe. Smo vaš partner pri razvoju spretnosti, delovnih mest in družbenih inovacij.

Že več kot 20 let smo močno vpeti v lokalno in regionalno okolje, v katerem delujemo. Naše poslanstvo je usmerjeno v družbeno odgovorno ravnanje do skupnosti v kateri delujemo, kot tudi do naših zaposlenih.

Pri delu nas vodijo vrednote, ki predstavljajo naš genom in so vtkane v vsakdanje delo. Spodbujamo spoštljiv in iskren odnos med sodelavci, smo iniciativni, strokovni in težimo k odličnosti, smo podjetni in razvojno usmerjeni. Spoštujemo različnost in zagotavljamo enake možnosti vsem, delujemo z lastnim zgledom, medsebojno bogatimo kompetence in smo odgovorni do sebe, soljudi, naših strank, partnerjev in drugih deležnikov.

Dušanka Lužar Šajt, direktorica Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA

Zavezani smo k sodelovanju s skupnostmi okrog nas in skrbi za zadovoljevanje njihovih potreb na področju karierne orientacije, izgrajevanja kompetenc prebivalstva, spodbujanja pravičnih in trajnostno naravnanih delovnih mest, pomoči presežnim delavcem in tistih, katerih zaposlitev je ogrožena, razvoja in udejanjanja družbeno inovativnih in odgovornih storitev ter produktov.

Pandemično obdobje je pred našo skupnost in zaposlene postavilo številne izzive. Posledice epidemije COVID-19, se bodo v prihodnjem letu (letih) močno odražale tako v gospodarstvu, na trgu dela, kot v družbi nasploh. S svojim delovanjem in zasledovanjem javno-koristnega namena, si bomo v Podravski regiji in širše v Vzhodni kohezijski regiji, prizadevali prispevati k blažitvi posledic epidemije COVID-19 kot tudi k boljši pripravljenosti na izzive na trgu dela, ki jih prinašata zeleni in digitalni prehod.

Z izvajanjem aktivnosti in projektov za naše uporabnike, partnerje in zaposlene, zasledujemo globalne trajnostne cilje Združenih narodov iz Agende 2030, predvsem: dostojno delo in gospodarska rast (8), kakovostno izobraževanje (4), zdravje in dobro počutje (3), enakost spolov (5), odprava revščine in lakote (1 in 2), odgovorna poraba in proizvodnja (12). S svojim delovanjem bomo prispevali h krepitvi trajnosti ter odpornosti in dvigu konkurenčnosti podjetij in organizacij v našem okolju, razvoju družbenih inovacij in izgrajevanju kompetenc, ki bodo zasledovale zelen in digitalni prehod, k povečevanju zaposljivosti in ustvarjanju novih, trajnostnih delovnih mest.

Pri tem bomo z družbeno odgovornim ravnanjem do zaposlenih in v sami organizaciji na različnih področjih od izobraževanja, spodbujanja ravnovesja med zasebnim in poklicnim življenema, promocije zdravja, medgeneracijskega sodelovanja, zagotavljanja enakih možnosti do trajnostnega ravnanja z energijo in skrbi za okolje predstavljali vzor našim uporabnikom in krepili ugled in odličnost naše organizacije.