eDigiStars

eDigiStars

Building of digital entrepreneurial capacities of the elderly through the innovative training system – eDigiStars

Namen projekta, ki poteka v okviru programa Interreg Podonavje, je razviti trajnostne ekosisteme, ki bodo starejše delavce uspešno preobrazili v digitalne samozaposlene podjetnike. To bomo zagotovili z razvojem, pilotnim izvajanjem in zagotavljanjem trajnosti inovativnega sistema eDigiStars, ki je sestavljen iz 3 modulov:

  • POWERYOU – opolnomočenje starejših za (samo)zaposlitev na področju digitalnih tehnologij,
  • CAMPUS – prilagoditev ustreznih usposabljanj za pridobivanje digitalnih veščin posebnim potrebam starejših in
  • LABEL – certificiranje pridobljenih kompetenc starejših in krepitev zaupanja med delodajalci v novo »delovno silo«.

Nosilec projekta:
Innoskart Business Development Nonprofit  ltd. (Madžarska)

Trajanje projekta:
julij 2020 – december 2022

Vrednost projekta:
1,892.439,00 EUR (delež Fundacije PRIZMA: 164.184,00 EUR EUR)