ZAKONODAJA NA PODROČJU SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

Slovenija je ena izmed držav, ki je področje socialnega podjetništva uredila tudi pravno. Pravni okvir za delovanje socialnih podjetij je v Sloveniji opredeljen v Zakonu o socialnem podjetništvu (ZSocP) in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP – A). Zakon določa opredelitev, cilje in načela socialnega podjetništva, dejavnosti socialnega podjetništva in pogoje, pod katerimi socialna podjetja opravljajo dejavnosti, pridobijo status socialnega podjetja, način pridobitve in odvzem statusa, posebne pogoje poslovanja socialnih podjetij, evidence, ki se vodijo na področju socialnega podjetništva ter nadzorstvo.

Prvotni Zakon je določal dejavnosti katere se lahko opravljajo v okviru socialnega podjetništva, kar je sedaj odpravljeno in pomeni, da se socialno podjetništvo lahko opravlja na vseh področjih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti.

Postopek za pridobitev statusa socialnega podjetja je opredeljen v ZSocP in ZSocP‐A. Status socialnega podjetja lahko pridobi nepridobitna pravna oseba, npr. društvo, zavod, ustanova, zadruga, evropska zadruga, zaposlitveni center, invalidsko podjetje, gospodarska družba ipd., ki izpolnjuje načela socialnega podjetništva ter pogoje navedene v ZSocP-A, predvsem pa:

  • opravlja gospodarske in negospodarske dejavnosti,
  • ne deli premoženja in presežka prihodkov nad odhodki,
  • je neodvisna in organizacijsko samostojna v odnosu do pridobitnih gospodarskih družb, pravnih oseb javnega prava ali lokalnih skupnosti,
  • zagotavlja vključujočo obliko upravljanja, ki temelji na soodločanju in demokratičnem načinu odločanja in
  • izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa ta zakon in zakon, ki ureja pravno organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe.

Posamezna nepridobitna pravna oseba je lahko že ustanovljena in se naknadno doregistrira v socialno podjetje ali pa to opravi istočasno pri pristojnemu registrskemu organu.

Ko podjetje izpolni vse pogoje, predpisane v zakonu, pridobi v imenu podjetja oziroma imenu nepridobitne pravne osebe dostavek »socialno podjetje« oziroma okrajšavo »so.p.«.